CHUYỆN XÂY MỚI & CẢI TẠO NHÀ

Hàng năm PRIME đều tham gia các chương trình từ thiện, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng địa phương.